Atenció a la  diversitat

TIPUS D'AJUTS:


 Alumnes que acaben d'arribar d'altres provincies d'Espanya i Alumnes vinguts d'altres països:


Programació individualitzada per aprendre Català


 Resums, explicacions complementaries o traduccions en els llibres escrits en Català


 Programació individualitzada per aprendre Castellà (si ve d'altres països)


 Treballs en grup reduït i en Aula d'acollida


 Alumnes amb alguna dificultat en alguna assignatura concreta o part d'ella:


 Es preparen treballs especifics perquè l'alumne superi amb facilitat el que li costa


 Alumnes amb atenció Curricular Individualitzada:


 Adaptació individualitzada en totes les assignatures que necessitin: resums, explicacions complementaries, adaptació de controls i exàmens


 Ajuda complementaria en grup reduït


 Dificultats en el procés d'aprenentatge


 Atenció individualitzada del Gabinet Psicopedagògic per detectar les causes i aplicar les millors solucions per a cada nen o nena


 Servei de logopèdia El Gabinet Psicopedagògic, conjuntament amb el Tutor i les famílies,

acorden les actuacions adients en cada cas concret.

  • Primaria2.jpg
  • Primaria1.png
  • Primaria3.jpg